Rectificările la bugetul local aferent anului 2013.


 

Consilierii locali din Orăştie,

au eliminat o serie de cheltuieli, dar şi venituri, din bugetul local aferent anului 2013. O parte dintre taxele şi impozitele pe care orăştienii trebuie să plătească au fost majorate, în timp ce altele au fost menţinute la nivelul anului trecut.

În cadrul ultimei şedinţe a Consiliului Local Orăştie, edilii au decis să scoată din buget peste 130.000 de lei, din partea de venituri, la capitolul „Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată”. Au fost diminuate însă şi cheltuielile, respectiv 77.000, de lei de la „Alte transferuri”, 14.000 de lei, de la „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, şi 40.000 de lei de la „Transporturi”.

Totuşi, pentru plata anticipată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi impozitului pentru mijloacele de transport, datorate pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 31 martie a anului fiscal, se aplică o reducere de 10 procente.

Edilii s-au gândit şi la cetăţenii care au venituri limitate, pentru care au pregătit o serie de facilităţi. Orăştienii a căror venituri constau exclusiv din venit minim garantat, alocaţii complementare şi de sprijin, vor plăti impozitul pe clădirile în care locuiesc cu o reducere de 90 la sută. Acolo unde venitul mediu pe membru de familie este sub nivelul salariului minim brut, taxa se reduce cu 75 de procente.

ANEXA NR. 1  

                                                                                                                                                                                 la H.C.L nr.     /2012                                                                                                                                                                                                                                   

CAPITOLUL I – IMPOZITUL ŞI  TAXA PE CLĂDIRI

 

 

                                                           

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată  la clădiri, în cazul persoanelor fizice                                                                                                                                                           

                                                                                                                      

Valoarea impozabilă

-lei/mp-

Tipul cladirii

Cu inst.de apă, canalizare

electrice şi încălzire

(cond. cumulative)

Fără inst. de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Clădire cu inst. electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

(condiţii cumulative)

Clădire fără inst. Electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

0

2012

2013

A. Clădire cu cadre de beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

806

478

935

555

B. clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

219

137

254

159

C. clădire anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic

137

123

159

143

D. Clădire anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

82

54

95

63

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

75% din suma care s-ar aplica clădirii

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceiaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau mansardă, utilizate în alte scopuri decât cea de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D

50% din suma care s-ar aplica clădirii

50% din suma care s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

Notă:

1. în cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tablou valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

2. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

3. în cazul unui apartament situat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

4. valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20% , pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

5. în cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50mp sau fracţiune din aceştia.

6. pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate sau închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

 

Zona în cadrul localităţii

   

     
 

0

I

II

III

IV

V

A

2,4

B

2,3

C

2,2

D

2,1

 

 

CAPITOLUL II – IMPOZITUL ŞI TAXA PE TEREN

IMPOZITUL/TAXA  PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII

2012                                                                                                    2013

Zona din cadrul localităţii                      Nivelurile impozitului, pe ranguri de localităţii (lei/ha)             Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi (lei/ha)

 

0

I

II

III

IV

V

0

I

II

III

IV

V

A

6.508

7.553

B

4.540

5.269

C

2.874

3.335

D

1.519

1.763

 

 

 

IMPOZITUL/TAXA PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN – Orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii

Nr. crt. Categoria de folosinţă

ANUL 2012

ZONA         LEI/HA

ANUL 2013

ZONA        LEI/HA

0

1

A

B

C

D

A

B

C

D

1. Teren arabil

24

18

16

13

28

21

19

15

2. Păşune

18

16

13

11

21

19

15

13

3. Fâneaţă

18

16

13

11

21

19

15

13

4. Vie

40

30

24

16

46

35

28

19

5. Livadă

46

40

30

24

53

46

35

28

6. Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră

24

18

16

13

28

21

19

15

7. Teren cu ape

13

11

7

x

15

13

8

x

8. Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

X

x

9. Neproductiv

x

x

x

x

x

x

x

x

 

IMPOZITUL/TAXA  PENTRU TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

 

Nr. crt

CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

ANUL 2012

zona (lei/ha)

 ANUL 2013

zona (lei/ha)

0

1

A

B

C

D

A

B

C

D

1. Teren cu construcţii

27

24

22

19

31

28

26

22

2. Arabil

43

41

39

36

50

48

45

42

3. Păşune

24

22

19

17

28

  26

  22

20

4 Fâneaţă

24

22

19

17

28

26

22

20

5 Vie pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.5.1.

48

46

43

41

56

53

50

48

5.1. Vie până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

x

X

x

6 Livadă pe rod, alta decât cea prevăzută la nr. crt.6.1.

48

46

43

41

56

53

50

48

6.1. Livadă până la intrarea pe rod

x

x

x

x

X

x

X

x

7 Pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră, cu excepţia celui prevăzut la nr. crt. 7.1.

14

12

10

7

16

14

12

8

7.1. Pădure în vârstă de până la 20 ani şi pădure cu rol de protecţie

x

x

x

x

x

x

X

X

8 Teren cu apă, altul decât cel cu amenajări piscicole

5

4

2

1

6

5

2

1

8.1. Teren cu amenajări piscicole

29

27

24

22

34

31

28

26

9 Drumuri şi căi ferate

x

x

x

x

x

x

X

X

10 Teren neproductiv

x

x

x

x

x

x

X

X

Notă:   pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren.

 

 CAPITOLUL III – IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

 

Nr. crt.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică

-lei / 200 cm³ sau fracţiune din aceasta

anul 2012

anul 2013

1.

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1600 cm³ inclusiv

8

8

2.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1601 cm³ şi 2000 cm³ inclusiv

18

18

3.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2001cmc şi 2600 cmc inclusiv

72

72

4.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2601 cmc şi 3000 cmc inclusiv

144

144

5.

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3001 cmc

290

290

6.

Autobuze , autocare, microbuze

24

24

7.

Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 t inclusiv

30

30

8.

Tractoare înmatriculate

18

18

 

În cazul unui ataş , impozitul pe mijloacele de transport este de 50% din taxa pentru motociclete, motorete şi scuterele respective;

 

TABELUL NR. 2

Autovehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de12 tone

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

impozitul – în lei

 

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem  de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I Vehicule cu două axe

  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

133

0

133

  2. Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

133

367

133

367

  3. Masa de cel puţin de 14 tone, dar mai mică de 15 tone

367

517

367

517

  4. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

517

1169

517

1169

  5. Masa de cel puţin 18 tone

517

1169

517

1169

II Vehicule cu trei axe

  1. Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

133

231

133

231

  2. Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

231

474

231

474

  3. Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică  de 21 tone

474

615

474

615

  4. Masa de cel puţin de 21 tone, dar mai mică de 23 tone

615

947

615

947

  5. Masa de cel puţin  23 tone, dar mai mică de 25 tone

947

1472

947

1472

  6. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

947

1472

947

1472

  7. Masa de cel puţin 26 tone

947

1472

947

1472

III Vehicule cu patru axe

  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

615

623

615

623

  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

623

973

623

973

  3. Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 29 tone

973

1545

973

1545

  4. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

1545

2291

1545

2291

  5. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1545

2291

1545

2291

  5. Masa de cel puţin  32 tone

1545

2291

1545

2291

 

 

 

            Combinaţii de autovehicule ( autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

 

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

Impozitul, în lei, pentru vehicule angajate exclusiv în operaţiunile de transport intern

Impozitul, în lei, pentru vehiculele angajate în operaţiunile de transport intern şi internaţional

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I   Vehicule cu 2 + 1 axe

  1. Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

  2. Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

  3. Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

60

0

60

  4. Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

60

137

60

137

  5. Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

137

320

137

320

  6. Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

320

414

320

414

  7. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

414

747

414

747

  8. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

747

1310

747

1310

  9. masa de cel puţin 28 tone

747

1310

747

1310

II Vehicule cu 2 + 2 axe

  1. Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

128

299

128

299

  2. Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

299

491

299

491

  3. Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

491

721

491

721

  4. Masa de cel  puţin 28 tone, dar mai mică de 29 tone

721

871

721

871

  5. Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

871

1429

871

1429

  6. Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1429

1984

1429

1984

  7. Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

1984

3012

1984

3012

  8. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1984

3012

1984

3012

  9. Masa de cel puţin 38 tone

1984

3012

1984

3012

III Vehicule cu 2 + 3 axe

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1579

2197

1579

2197

  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2197

2986

2197

2986

  3. Masa de cel puţin 40 tone

2197

2986

2197

2986

IV Vehicule cu 3 +2 axe

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1395

1937

1395

1937

  2 Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

1937

2679

1937

2679

  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 44 tone

2679

3963

2679

3963

  4. Masa de cel puţin 44 tone

2679

3963

2679

3963

V Vehicule cu 3 + 3 axe

  1. Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

794

960

794

960

  2. Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

960

1434

960

1434

  3. Masa de cel puţin 40 tone, dar nu mai mică de 44 tone

1434

2283

1434

2283

  3. Masa de cel puţin 44 tone

1434

2283

1434

2283

 

 

 

 

                             Remorci, semiremorci sau rulote
                                  Masa total maximă autorizată

2012 Impozitul, în lei

2013 Impozitul, în lei

a)  până la 1 tonă inclusiv

8

9

b) peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

29

34

c) peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

45

52

d) peste 5 tone

55

64

 

 

 

 

CAPITOLUL IV – TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

(1) taxa  pentru eliberarea certificatului de urbanism în mediul urban

Anul 2012

Anul 2013

 

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism

Taxa, în lei

Taxa, în lei

 
a) până la 150 mp inclusiv

5

6

 
b) între 151 mp şi 250 mp inclusiv

6

7

 
c) între 251 mp şi 500 mp inclusiv

8

9

 
d) între 501mp şi 750 mp inclusiv

10

12

 
e) între 751 mp şi 1000 mp inclusiv

12

14

 
f) peste 1000 mp

12 + 0,01 pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

14+ 0,01 leu/mp pentru fiecare mp care depăşeşte 1000 mp

 
(2) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire ce urmează a fi folosită ca locuinţă sau anexă la locuinţă.

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

0,5 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

(3) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

2 % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii

(4) taxă pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări

7 lei pentru fiecare mp afectat

8lei pentru fiecare mp afectat

(5) taxă pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, situate pe căile şi în spaţiile publice, precum şi pentru amplasarea corpurilor şi a panourilor de afişaj, a firmelor şi reclamelor

7 pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie

 8 lei pentru fiecare mp de suprafaţă ocupată de construcţie.

(6) taxă pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu

11 pentru fiecare racord

13 lei pentru fiecare racord

(7) taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean

13 lei

 15 lei

(8) taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

8 lei

  9 lei

(9) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru orice altă construcţie decât cele prevăzute în alt aliniat este egală este

1 % din valoarea autorizată a lucrărilor deconstrucţie, inclusiv instalaţiile aferente

1  % din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv instalaţiile aferente.

(10) taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totale sau parţială, a unei construcţii. În cazul desfiinţării parţiale a unei construcţii, taxa pentru eliberarea autorizaţiei se modifică astfel încât să reflecte porţiunea din construcţie care urmează a fi demolată.

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri

0,1% din valoarea impozabilă a construcţiei, stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri

11) taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizaţii de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale

 (12) taxa pentru eliberarea unei autorizaţii pentru desfăşurarea unei activităţi economice

taxa pentru autorizarea activităţii de vânzare sau prezentare ambulatorie a produselor, serviciilor – 10 lei/zi (până la 69 lei);

69

13

80

14

(13) taxa pentru viza anuală de funcţionare este de 50% din taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de funcţionare

34,5

40

(14) taxa pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte ademenea planuri, deţinute de consiliile locale:

– scara  1 :      500

– scara  1 :   1.000

– scara  1 :   2.000

13

20

27

15

24

32

(15) taxa pentru eliberarea certificatului de producător

69

80

(16) taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică

– alimentaţie publică tip fast – food  (comenzi servite la geam, fără locuri de servire) – persoane juridice

300 lei

400 lei

– alimentaţie publică tip fast – food  (comenzi servite la geam, fără locuri de servire) – persoane fizice

300 lei

300 lei

–   pentru baruri (fără terasă) – cod 5630 – persoane juridice

500 lei

600 lei

–   pentru baruri (fără terasă) – cod 5630 – persoane fizice

500 lei

400 lei

–   pentru baruri (cu terasă) şi restaurante, restaurante tip fast – food ( care nu organizează nunţii, botezuri şi alte festivităţi) – persoane juridice

800 lei

800 lei

–   pentru baruri (cu terasă) şi restaurante, restaurante tip fast – food ( care nu organizează nunţii, botezuri şi alte festivităţi) –persoane fizice

800 lei

800 lei

–  pentru restaurante – cod 5610, cantine, care organizează diferite festivităţi

– până la 50 de locuri

                                               – între 51-150 locuri

– peste 150 locuri

 

1000 lei

2000 lei

3000 lei

1000 lei

2000 lei

3000 lei

 

CAPITOLUL V  TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

 

 

  1. Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei de 3 %. la valoarea serviciilor.

 

2.Taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate

– lei / m² sau fracţiune de m²

Anul  2012

Anul 2013

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică

28 lei/m² sau fracţiune de m²

32 lei/m² sau fracţiune de m²

b) în cazul oricărui alt panou, afişaj sau structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate

20 lei/m² sau fracţiune de m²

23 lei/m² sau fracţiune de m²

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VI – IMPOZITUL PE SPECTACOLE

 

 

1.   Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor şi abonamentelor:

 

a.   În cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, spectacol de circ sau orice altă competiţie sportivă cota este de 2%.

b.   În cazul oricărei alte manifestări artistice în afara celor enumerate mai sus cota este de 5%.

 

 

2. manifestarea artistică sau activitatea distractivă

ANUL 2012

 ANUL 2013

a) în cazul videotecilor

1

1

b) în cazul discotecilor

2

2

 

CAPITOLUL VII – TAXA HOTELIERĂ

 

Taxa hotelieră se calculează prin aplicarea cotei de 5 % la tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere..

 

CAPITOLUL  VIII – ALTE TAXE LOCALE

 

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice

ANUL 2012

 ANUL 2013

– comerţ ocazional cu produse nealimentare (flori, mărţişoare, cadouri)

12 lei/mp/zi

14 lei/mp/zi

– comerţ cu produse alimentare (cornuri, dulciuri, sucuri)

5 lei/mp/zi

15 lei/mp/zi

– puncte de colectare a produselor din fauna şi flora zonei (melci, ciuperci,  plante medicinale, fructe de pădure, etc )

12 lei/mp/zi

14 lei /mp /zi

– comerţ cu mărfuri industriale (mobilă din maşină, perdele, covoare, expoziţii, amplasare corturi, oferte promoţionale)

12 lei/mp/zi

14 lei/mp/zi

– depozitarea de diverse materiale

3 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

– depozitarea de bunuri mobile pe domeniul public – târguri, expoziţii cu vânzare

3 lei/mp/zi

4 lei/mp/zi

Taxa pentru vizitarea monumentelor este de

3 lei/adult

1 leu/elev, student, copil

3 lei/adult

1 leu /elev, student, copil

Taxa anuală pentru vehicule lente:

– mopede şi vehicule cu tracţiune animală

– orice alt autovehicul supus înmatriculării locale

 20 lei/an

37 lei/an

24 lei/an

42 lei/an

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII – SANCŢIUNI

           

 LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE APLICABILE ÎN ANUL 2013

Contravenţia prevăzută la alin (2) lit a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei iar cea de la lit.b) –d) cu amendă de la 240 lei la 600 lei Contravenţia prevăzută la alin. (2) lit.a) se sancţionează cu amendă de la 60 lei la 240 lei, iar cele de la lit b)-d) cu amendă de la 279 lei la 696 lei
Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacolele constituie contravenţie să se sancţionează cu amendă de la 280 lei la 1.360 lei Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea,vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 325 lei la 1.578 lei.

            LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2012

NIVELURILE ACTUALIZATE PENTRU ANUL 2013

Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 240 lei la 960 lei iar cea de la lit. b)- d) cu amendă de la 900 lei la 2400 lei. Contravenţia prevăzută la alin.(2) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 279 de lei la 1114 de lei, iar cele de la lit. b)- d) cu amendă de la 1114 de lei la 2.785 lei
Încălcarea normelor tehnice privind, tipărirea înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.100 lei la 5.450 lei. Încălcarea normelor tehnice privind tipărirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea, după caz, a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.277 lei la 6.325 lei.

 

IX. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 

                                               LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

                                I.  taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice 

 

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt  în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară mai mare

2012

2

2013

2

2. Eliberarea certificatului de producător

Abrogat

Abrogat

3. eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

X

X

      – pentru animale sub 2 ani

2

2

      – pentru animale peste 2 ani

2

2

4. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

     – pentru animale sub 2 ani

2

2

     – pentru animale peste 2 ani

4

5

5. Eliberarea certificatelor de atestare fiscală

abrogat

Abrogat

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

2

2

7.  Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

2

2

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

13

15

9. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

2

2

10. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

2

2

11.Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

2

2

12. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

2

2

                 II.   Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi pescuit

 

 

1. Acte de identitate:

X

X

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

4

5

b)  înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

abrogat

Abrogat

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

5

6

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

abrogat

Abrogat

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei.

abrogat

Abrogat

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

3

3

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

2

2

 

III.  Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

 

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:  

X

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E

5

6

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

abrogat

Abrogat

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

abrogat

Abrogat

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi Tv

24

28

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

abrogat

Abrogat

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

abrogat

Abrogat

2. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor   care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E

72

84

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

abrogat

Abrogat

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

abrogat

Abrogat

IV. – Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

 

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

X

X

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 3500 kg, inclusiv

52

60

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg, inclusiv, şi 3.500 kg, inclusiv

abrogat

Abrogat

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

125

145

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

8

9

3.  Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

357

414

 

IV¹ – Taxa pentru furnizare date

T

1. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, precum şi din registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare şi din registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare

4

5

 

                 V – Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor 

 

Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, R, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor pentru terenurile agricole şi forestiere  

13

 

15

 

 

 

INITIATOR,                                                                                                                                   VIZAT,

PRIMAR,                                                                                                                                   SECRETAR,

ing.Ovidiu BALAN                                                                                                                     jr.Teodor IORDAN

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s